Divosa/VNG: Onderzoek alle signalen van risico’s op schulden

Divosa en VNG willen een onderzoek naar welke bundeling van signalen goed laat zien welke huishoudens risico lopen op problematische schulden. In dit verband hebben wij ook gereageerd op de internetconsultatie over twee regelingen op het gebied van energielevering aan kleinverbruikers.

Door aanpassing betere vroegsignalering schulden

 

Divosa en VNG zijn voorstander van aanpassing van de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit/gas en de Warmteregeling. Hieronder leggen we de aanpassing uit:

  • Met de huidige regelingen waren energieleveranciers verplicht in de wintermaanden gegevens van mensen bij wie de energie wordt afgesloten, aan de gemeente door te geven, zodat de gemeente ondersteuning kan bieden. Het blijkt dat mensen die in de zomermaanden worden afgesloten, en van wie de gegevens dus niet aan de gemeente doorgegeven hoeven te worden, vaak óók nog in de wintermaanden zijn afgesloten.
  • De aanpassing regelt dat ook in de zomermaanden de gegevens van mensen die worden afgesloten doorgegeven worden aan de gemeente. Daardoor kan de gemeente het hele jaar aan vroegsignalering van schulden werken.

 

Bundeling van signalen

 

Divosa en VNG pleiten ervoor om te onderzoeken welke bundeling van signalen het best aangeeft welke huishoudens risico lopen op problematische schulden. Op deze manier kunnen gemeenten de capaciteit voor vroegsignalering effectief inzetten.

 

Meer informatie

 

Bron: VNG

Gerelateerd nieuws (Credit Expo): “Problematische Schulden in Nederland: een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma

Gemiddelde huurstijging woningcorporaties maximaal 2,4 procent in 2018

Woningcorporaties mogen hun huren in 2018 gemiddeld met maximaal 2,4 procent verhogen. Voor individuele huurders is een hogere huurstijging mogelijk. De percentages voor de huurstijging werden op 20 december 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. De meeste woningcorporaties kozen de afgelopen jaren voor lagere huurverhogingen dan toegestaan.

De maximaal toegestane huurstijging voor individuele huurders hangt af van het inflatiepercentage en het huishoudinkomen. Het inflatiepercentage van 1 december 2016 tot 1 december 2017 is 1,4 procent. Voor huishoudens met een inkomen:
– tot en met 41.056 euro stijgt de huur maximaal 3,9% (de inflatie + opslag van 2,5 procentpunt)
– boven 41.056 euro stijgt de huur maximaal 5,4% (de inflatie + opslag van 4 procentpunt)

Huursombenadering

Sinds 2017 geldt de huursombenadering. Dat betekent dat de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties slechts met een beperkt percentage mag stijgen: de inflatie + 1 procent. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Woningcorporaties moeten huurverhogingen boven het gemiddelde dus compenseren met lagere of geen huurverhogingen voor andere huurders. De meeste woningcorporaties kozen in 2017 voor een veel lagere huurverhoging dan maximaal was toegestaan, namelijk gemiddeld 1,1 procent.

Onzelfstandige woonruimte

Voor onzelfstandige woningen, zoals kamers, mag de huur per 1 juli 2018 met maximaal 2,9 procent worden verhoogd. In de Staatscourant staat bij dit type woonruimte een verkeerd percentage: 3,9 procent. Dit wordt in januari gecorrigeerd met een rectificatie.

Bron: Aedes

Problematische Schulden in Nederland: een analyse en structurele oplossing voor een maatschappelijk probleem en commercieel dilemma

Dat er in Nederland veel mensen rondlopen met problematische schulden is in de wereld van schuldhulpverlening al jaren bekend. Sinds Human de zesdelige serie “Schuldig” eind 2016 uitzond, is de aandacht in de media voor het onderwerp sterk toegenomen. Met name de rol van incassobureaus en schuldopkopers wordt daarbij vaak in een negatief daglicht geplaatst. Dat de zaken toch iets genuanceerder liggen blijkt uit de whitepaper van Marcel Wiedenbrugge en Marco van Katwijk.

Het ontstaan van schulden is een proces dat in vier fasen kan worden opgesplitst, waarbij problemen in toenemende mate verergeren naarmate meer tijd verstrijkt. In de eerste fase van betalingsachterstanden hebben de leverancier en de klant nog een normale relatie. Pas als een onbetaalde rekening door de leverancier wordt (moet worden) uitbesteed aan een incassopartner nemen de kosten van het invorderingsproces toe; zowel voor de leverancier (schuldeiser) als voor de klant (debiteur, schuldenaar). Zodra schulden problematisch worden en de debiteur niet meer in staat is om zijn of haar schulden normaal af te lossen en/of in te lopen, komt (schuld)hulpverlening in beeld. In het ergste geval leidt dit tot een gang naar de rechter met een verzoek tot schuldsanering (WSNP). De laatste twee fasen van dit proces kennen feitelijk enkel verliezers.

  1. De leverancier krijgt niet of weinig betaald.
  2. Ook de incassopartner zal in het geval van een debiteur met problematische schulden niet of weinig betaald krijgen.
  3. De schuldenaar ervaart lange tijd zware stress, kan economisch weinig bijdragen en loopt het risico op sociale uitsluiting.
  4. De maatschappij is de ‘huilende’ derde, want alle kosten die gemaakt worden om de schuldenaar weer overeind te krijgen worden uiteindelijk via het marktmechanisme en belastingen op de maatschappij verhaald.

In de whitepaper wordt het schuldenvraagstuk integraal benaderd, door de rol van alle betrokken partijen (schuldenaars, schuldeisers, incassopartijen, hulpverlening en overheid) hierin te betrekken. Een oplossing van de schuldenproblematiek kan enkel tot stand komen door overleg en onderlinge samenwerking tussen alle belanghebbenden. De huidige situatie kenmerkt zich door het gegeven dat het geld voornamelijk verdiend en het budget uitgeven wordt aan de achterkant van het proces. Met andere woorden: er wordt veel geld verspild door problemen eerst te laten escaleren en ze vervolgens met veel inspanning, tijd en geld op te lossen. In de whitepaper staat derhalve de vraag centraal hoe dit patroon doorbroken kan worden.

Het vraagstuk is complex, omdat de belanghebbende partijen vanuit diverse, soms tegengestelde, belangen handelen. In de whitepaper wordt de opzet van een landelijk systeem toegelicht, waar leveranciers en schuldhulpverlening op kunnen worden aangesloten. Door middel van data-analyse kan een nauwkeurig beeld verkregen worden van mensen waar schulden dreigen te escaleren, alsook oorzaken en oplossingen. Verder wordt gepleit voor het opzetten van een financiële APK voor iedere burger, om zo ook meer financieel bewustzijn bij de burger te creëren. Zo kan de focus geleidelijk aan verschoven worden naar de voorkant van het proces, waar het geld verdiend en het budget uitgegeven zal worden aan preventie, vroegsignalering en educatie. Op die manier kunnen we samenwerken aan een rechtvaardiger, socialer, financieel gezonde en tevens commercieel zinvollere samenleving.

U kunt de whitepaper downloaden via de website van Credit Expo: https://www.creditexpo.nl/problematische-schulden-nederland/

Bron: Creditexpo.nl

 

 

 

Nibud & NVVK: laat schuld niet oplopen

Rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en oplopende incassokosten. Minimaal 15 procent van de huishoudens, ongeveer 1,5 miljoen, heeft te maken met ernstige betalingsachterstanden. Slechts een klein gedeelte daarvan komt bij de schuldhulpverlening terecht.

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK roepen mensen op bij de eerste betalingsachterstand direct aan de bel te trekken. “Wacht niet tot de achterstanden oplopen. Vul niet het ene gat met het andere, maar bel direct met de bedrijven waar je een achterstand hebt en stel een afbetalingsregeling voor,” aldus Nibud en NVVK.

Website zelfjeschuldenregelen.nl biedt actieplan en voorbeeldbrieven

Speciaal hiervoor hebben beide organisaties hun site zelfjeschuldenregelen.nl aangepast. Bezoekers krijgen hier een op maat gemaakt actieplan, met inzicht in de bedragen die ze zouden kunnen aflossen en voorbeeldbrieven waarmee ze direct hun schuldeisers kunnen benaderen.

Beloon consument die zelf om betalingsregeling vraagt

Actueel in de schuldhulpverlening is momenteel “vroegsignalering”. Veel gemeenten, schuldeisers en hulpverleners zijn bezig met het zo vroeg mogelijk aanbieden van hulp aan mensen met schulden. Hierdoor worden veel mensen met beginnende schulden opgespoord en kan er eerder met hulpverlening worden begonnen. NVVK en Nibud juichen deze ontwikkeling toe. Zij zouden ook graag zien dat bedrijven coulanter zijn tegen consumenten die zelf vragen om betalingsregelingen of die op een andere manier uit zichzelf aandacht vragen voor hun (tijdelijke) onvermogen om de rekening te kunnen betalen.

Het ZELF aan de bel trekken en een betalingsvoorstel doen is een grote stap voor mensen met schulden. Wanneer er niet goed wordt gereageerd op een voorstel, is de kans groot dat zij een dergelijke stap niet nog eens ondernemen en verder in de problemen wegzakken. Het Nibud en de NVVK zouden graag zien dat organisaties meedenken over een duurzame oplossing voor de klant, bijvoorbeeld door het verlagen van het aflosbedrag of het tijdelijk opschorten van de betaling.

Hoe eerder hoe beter

Hoe eerder mensen in actie komen, hoe makkelijker het is om een betalingsachterstand weer in te lopen. Helaas zijn de meeste mensen geneigd om weg te duiken voor hun problemen en schamen ze zich voor het feit dat er geen geld is. Door deze schaamte komen ze in een isolement. Veel mensen gaan dan zelf op zoek naar een oplossing. Door ze aan te moedigen direct bij de eerste aanmaning om hulp te vragen wordt de kans op een enorme schuldenberg kleiner.

Juist die eerste stap blijkt cruciaal. Daarom wordt op zelfjeschuldenregelen.nl haarfijn uitgelegd hoe je schuldeisers kunt benaderen. De site helpt met het uitrekenen van het bedrag dat iemand heeft om zijn schulden mee te kunnen afbetalen. En als diegene geen geld heeft, adviseert de site hoe hij in dat geval zijn schuldeiser het beste kan benaderen. De site biedt verschillende voorbeeldbrieven, een belscript, een op maat gemaakt actieplan en een rekentool voor het berekenen van de aflosruimte.

Feiten en cijfers over mensen met schulden

Van de 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens met ernstige betalingsachterstanden heeft bijna de helft te maken met problematische schulden. In 2016 heeft de NVVK 89.300 aanvragen voor schuldhulpverlening geregistreerd. Er is ook een groeiende groep mensen met schulden die probeert om zelf uit de geldproblemen te komen. De andere helft heeft risicovolle schulden, maar staat niet als zodanig geregistreerd bij de schuldhulpverlening. De site zelfjeschuldenregelen.nl werd in 2016 ruim 225.000 keer bezocht. Bezoekers waarderen met name de voorbeeldbrieven en de uitleg over wat zij tegen betalingsachterstanden kunnen doen.

Door de site compleet te vernieuwen en breder onder de aandacht van intermediairs te brengen hebben het Nibud en de NVVK de ambitie om minstens 300.000 bezoeken te realiseren in 2018.

Brond: Nibud/NVVK